دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 73، بهار 1399، صفحه 1-172 
1. تبیین چارچوب مفهومی اهداف دوره‌های تحصیلی از منظر اسناد تحولی

آمنه احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ مرتضی طاهری