دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، تابستان 1399 
1. طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرآیند تربیت‌معلم

صفحه 7-34

مهدی محمدآقایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ عبدالرضا سبحانی


3. بسترها و مبانی نظری شکل‌گیری جوامع یادگیری حرفه‌ای: الگوهای جوامع یادگیری و مقایسه آن‌ها

صفحه 57-84

رقیه متحیرپسند؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ نعمت‌الله موسی پور؛ حیدر تورانی