دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 76، زمستان 1399 
4. ارزشیابی بار شناختی و روش‌های نمره‌دهی آزمون‌های مبتنی بر نقشة مفهومی

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر


5. بررسی رابطة معلم‌ارشدی با خودکارآمدی معلمان تازه‌کار

مریم استادرحیمی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی