دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 78، تابستان 1400 
3. شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری

10.22034/jei.2021.245227.1603

سمیه مهتدی جعفری؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ نورعلی فرخی؛ سعید پورروستایی اردکانی


5. گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان

10.22034/jei.2021.236444.1530

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمد جوادی پور؛ مهران عزیزی محمودآباد