دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 80، زمستان 1400 
1. تحلیلی بر مدل‌های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام مند

10.22034/jei.2021.242752.1584

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمد حسنی


7. شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دوره ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه

10.22034/jei.2021.275970.1834

الهام یوسفی همدانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ یاسمین عابدینی؛ محسن طاهری دمنه