دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1390 
2. شناسایی مؤلفه های هویت ملّی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد

صفحه 33-56

مهدی لقمان نیا؛ احمد خامسان؛ محسن آیتی؛ مجتبی خلیفه


3. قومیت، پدیده ای آکسیمورون در برنامه درسی صریح مدارس متوسطه ایران

صفحه 57-86

علیرضا عراقیه؛ کورش فتحی واجارگاه؛ احمد علی فروغی ابری؛ نعمت الله فاضلی