دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1391 
6. هرمنوتیک فلسفی و برنامۀ درسی

صفحه 113-136

سعید صفایی موحّد؛ هدیه محبت