دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1391 
2. بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران

صفحه 31-50

سید محمد میرکمالی؛ فرنوش اعلامی؛ فاطمه نارنجی ثانی