دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1391 
4. امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز

صفحه 81-112

مرضیه عبدالوهابی؛ یداله مهرعلی زاده؛ عبداله پارسا


5. نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگ سالان در دیدگاه پائولو فریره

صفحه 113-138

ملیحه راجی؛ خسرو باقری؛ شهین ایروانی؛ زهرا صباغیان