دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1392 
2. ارزشیابی برون داد برنامۀ آموزش قرآن پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 89-1388

صفحه 23-44

محمدحسن میرزامحمدی؛ عبداله افشار؛ سیدرسول شاهرضائی؛ محترم قبادی


4. درک نحوی، حافظۀ فعال و درک متن

صفحه 61-84

معصومه نجفی پازوکی؛ علی درزی؛ مهدی دستجردی؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ مریم دانای طوسی


8. کاوش فرایند توسعۀ حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریۀ داده بنیاد

صفحه 149-176

مرتضی طاهری؛ محبوبه عارفی؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی