دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1392 
1. فلسفۀ تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تحقق «معلم پژوهنده»

صفحه 7-25

فرشته آل حسینی؛ سیدمهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده؛ محمود مهرمحمدی