دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1392 
1. بررسی ماهیت تجربه دینی از دیدگاه آلستون و کاربرد آن در تعلیم و تربیت

صفحه 7-26

حکیمه السادات شریف زاده؛ خسرو باقری؛ هادی امیری کاربندی


5. بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایۀ پنجم ابتدایی دربـارۀ مفهوم گرمـا و دمـا

صفحه 93-110

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ رامین پور اسکندری


7. تأثیر محیط هنری بر خلاقیت دانش‎آموزان

صفحه 126-140

غلامحسین مهدوی نژاد؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سونیا سیلوایه