دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1393 
1. بررسی و تحلیل مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی دورة ابتدایی

صفحه 7-24

کورش فتحی واجارگاه؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ محمد رضا لورائی؛ سیدرمضان عقیلی


2. شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش

صفحه 25-48

بیژن عبدالهی؛ عطیه دادجوی توکلی؛ غلامعلی یوسلیانی


5. ارزیابی و مقایسة تفکر خلاق در کودکان یک زبانه و دوزبانه زودهنگام همسان

صفحه 92-107

اعظم بیانلو؛ پرویز آزاد فلاح؛ کاظم رسول زاده طباطبائی