دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1393 
1. الگوی اهداف تربیت دینی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم

صفحه 7-30

سید محمد دلبری؛ عباس مصلایی پور؛ حسن ملکی