دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1394 
1. سنجش تشخیصی صلاحیت های سواد ریاضی

صفحه 7-33

مریم محسن پور؛ زهرا گویا؛ محسن شکوهی یکتا؛ علیرضا کیامنش؛ عباس بازرگان


6. شطرنج ابزاری برای ارتقای توانایی حل مسئلۀ ریاضی

صفحه 131-159

محمدعلی رضوانی؛ محمدرضا فدایی؛ زهرا گویا