دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1394 
6. کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان

صفحه 124-149

رسول عبداله میرزائی؛ امراله کوهی فائق؛ نعمت الله ارشدی