دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1396 
7. پدیدارشناسی؛ رویکردی نوین در فهم برنامة درسی

صفحه 127-146

فائزه قدوسی؛ نعمت اله موسی پور؛ علیرضا فقیهی