دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، شهریور 1396 
1. مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

صفحه 7-24

شهره حسین پور طولازدهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


7. فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

صفحه 133-145

معصومه قائد رحمتی؛ لیلا بختیاری؛ ولی الله فرزاد