دوره و شماره: دوره 6، شماره 5 - شماره پیاپی 23، زمستان 1386 
2. بررسی تأثیر شیوه های جرأت ورزی بر سازگاری اجتماعی

صفحه 29-54

اسحق رحیمیان بوگر؛ حسین شاره؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمدعلی بشارت