دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1386 
5. بررسی تأثیر شیوه های جرأت ورزی بر سازگاری اجتماعی

صفحه 29-54

اسحق رحیمیان بوگر؛ حسین شاره؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمدعلی بشارت