دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، بهار 1387 
4. بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در گفتار کودکان فارس زبان

صفحه 97-118

رضا کرمی نوری؛ علیرضا مرادی؛ سعید اکبری زردخانه؛ علیرضا غلامی