دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1388 
1. ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

صفحه 7-36

محمود سعیدی رضوانی؛ مسلم پرتو؛ غلام عباس؛ سرشور خراسانی