دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1389 
4. بررسی رابطۀ حافظۀکاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه

صفحه 89-124

ابوطالب سعادتی شامیر؛ علیرضا کیامنش؛ پروین کدیور؛ منصورعلی حمیدی


6. بررسی و نقد میزان استفادۀ دبیران از راهبردهای تدریس متون کتاب عربی دورۀ پیش دانشگاهی

صفحه 147-171

عیسی متقی زاده؛ خلیل پروینی؛ محمدرضا نیکوبخت؛ دانش محمدی رکعتی