دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1389 
4. بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای فراروی مدارس هوشمند

صفحه 79-100

بی بی عشرت زمانی؛ بیتا قصاب پور؛ مهندس جلال جبل عاملی