اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمود مهرمحمدی

برنامه ریزی درسی و آموزش استاد دانشگاه تربیت مدرس

mehrmohammadi_tmuhotmail.com


زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی

1-              رویکردهای طراحی برنامه درسی

2-              روش شناسی پژوهش در حوزة برنامه درسی

3-              هنر و زیباشناسی در برنامه درسی

4-              برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ

5-              تلفیق در برنامه های درسی

6-              مطالعات تطبیقی در حوزة برنامه درسی

7-              راهبردهای یاددهی – یادگیری

8-              برنامه ریزی درسی آموزش عالی

 

سوابق تحصیلی
 -1              لیسانس :  تکنولوژی صنعتی،, دانشگاه ایالتی کالیفرنیا/فرزنو , آمریکا, ١٣۵٨

2                - فوق لیسانس :  تکنولوژی آموزشی، , دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، سن حوزه، , آمریکا, ١٣٦٠

 3               - دکتری :  برنامه ریزی درسی و آموزش، , دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، لوس آنجلس، , آمریکا, ١٣٦٦

 

تجارب تحقیقاتی

1-              سومین مطالعة بین اللمللی ریاضیات و علوم (, ایران, ٢٩/٠١/١٣٧٠ - ٢٩/٠١/١٣٧٢

2-              اولویت های پژوهشی حوزة علوم انسانی، , شورای پژوهشهای علمی کشور، , ایران, ٢٩/٠١/١٣٧٨ -

3-              طراحی الگوی ارزشیابی مدیران ستادی و اجرایی، , آموزش و پرورش، , ایران, ٢٩/٠١/١٣٧١ -

4-              بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی، , وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، , ایران, ٢٩/٠١/١٣٨٣ -

5-              تدوین سیاستهای راهبردی کاربرد ICT در آموزش و پرورش،, موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی، , ایران, ٢٩/٠١/١٣٨٣ -

6-              بازنگری در الگوی مفهومی آموزش های فنی – حرفه ای در ایران، , ایران, ٢٩/٠١/١٣٨٣ -

7-              راهبرد ها و الگوهای آموزش علوم انسانی در آموزش عالی ایران, راهبرد های آموزشی, ایران, ایران, ٢٠/٠٤/١٣٨٦ -

8- ارزشیابی وضعیت برنامه درسی به عنوان یک قلمرو علمی و حرفه ای در ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسفند 1388 

9- تولید دانشنامه ایرانی برنامه درسی- فاز نخست ، شهریور 1389

10- تدوین الگوی نظری زیر نظام برنامه درسی و آموزش، سند ملی آموزش و پرورش، کمیته مطالعات نظری،1389

دروس تدریس شده

1-              برنامه ریزی درسی , کارشناسی ارشد

2-              سمینار در مسائل آموزش و پرورش , کارشناسی ارشد

3-              مبانی روان شناختی برنامه ریزی درسی , کارشناسی ارشد

4-              نظریه های برنامه درسی , کارشناسی ارشد

5-              برنامه ریزی درسی , دکتری

6-              طراحی برنامه درسی , دکتری

7-              نظریه های برنامه درسی , دکتری

8-              نظریه های یادگیری و شیوه های تدریس , دکتری

9-              برنامه درسی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه, دکتری

10-            روش شناسی پژوهش, دکتری

11-            برنامه ریزی درسی آموزش عالی, دکتری

12-            گفتمان های معاصر در حوزه مطالعات برنامه درسی, دکتری

 

جوایز

1- استاد نمونه کشوری, ایران / وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, ١٣٨٨

2- سردبیر مجله علمی پژوهشی برگزیده( فصلنامه تعلیم و تربیت) در چهارمین دوره جشنواره فارابی، 1389

3- استاد راهنمای نمونه، برگزیده شده از سوی جهاد دانشگاهی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، 1389

4- بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران،1389، کتاب روش شناسی مطالعات برنامه درسی، کتاب شایسته تقدیر

 

کتب منتشر شده

1-              ١٣٧٩, نظریه های برنامه درسی، جی، پی، میلر، ترجمه به فارسی، , انتشارات سمت، , ایران

2-              ١٣٦٨, مبانی علمی هنر تدریس، ان. ال. گیج، ترجمه به فارسی،, انتشارات مدرسه، , ایران

3-              ١٣٨١, برنامه درسی: رویکردها، دیدگاهها و چشم اندازها، , انتشارات به نشر، مشهد، , ایران و انتشارات سمت

4-              ١٣٧٩, بازاندیشی فرآیند یاددهی – یادگیری و تربیت معلم., انتشارات مدرسه، , ایران

5-              ١٣٧٨, جستارهایی در پژوهش در آموزش و پرورش، , پژوهشکده تعلیم و تربیت، , ایران

6-              ١٣٧۵, بررسی تطبیقی ابعاد اساسی نظام آموزش و پرورش آلمان و مقایسه آن با جمهوری اسلامی ایران، , پژوهشکدة تعلیم و تربیت، , ایران

7-              ١٣٨٣, آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی و چگونگی, انتشارات مدرسه، , ایران

8-              ١٣٨٢, زبان تخصصی برای رشته برنامه ریزی درسی, انتشارات سمت، , ایران

9-              مهرمحمدی و دیگران ١٣٨٧, روش شناسی مطالعات برنامه درسی, سمت, ایزان

10-            مهرمحمدی ١٣٨٧, باز اندیشی فرایند یاددهی یادگیری / با اصلاحات, مدرسه, ایران

11- مهرمحمدی و دیگران، 1390، فرهنگ های برنامه درسی (نظریه ها). پاملا ژوزف بولوتین و دیگران. انتشارات سمت

 

مقالات داخلی چاپ شده

1-              مرجان میرشمشیری و محمود مهرمحمدی ١٣٨٨, 'افسانه تعلیم و تربیت: مطالعه موزدی یک مدرسه به روش خبرگی و نقادی تربیتی', نوآوری های آموزشی, جلد 30, صفحات 7-31

2-              ١٣٦٩, ' الگوهای طراحی برنامه درسی، ام ، اف، کلاین، ترجمه فارسی، ', فصلنامة تعلیم و تربیت , صفحات

3-              ١٣٦٩, 'کاربرد یک مدل پژوهشی در برنامه ریزی درسی، ام، اف، کلاین، ترجمة فارسی، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

4-              ١٣٦٩, 'دانش پیش نیاز در برنامه درسی، شوبرت و دیگران، ترجمه فارسی، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

5-              ١٣٧٨, 'دیدگاه ههای برنامه درسی و روش های تدریس، در جستجوی یک رابطة منطقی، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

6-              ١٣٧٧, 'جایگاه مدارس تجربی در نظام های تعلیم و تربیت، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

7-              ١٣٧٠, ' وضعیت تحقیقات تربیتی در ایران و 32 کشور دیگر جهان، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

8-              ١٣٧١, ' نقد مقاله در جستجوی معیارهایی برای انتخاب محتوی', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

9-              ١٣٧١, ' نگاهی به شیوة اصلاح و نوع اصلاحات ضروری در تربیت معلم، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

10-            ١٣٧٤, ' نظریه تعلیم و تربیت سوال محور، نشریة علوم تربیتی و روان شناسی، ', نشریة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، , صفحات

11-            ١٣٧۵, 'ماهیت مبنای علمی تدریس، نشریة علوم تربیتی و روان شناسی، ', نشریة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، , صفحات

12-            ١٣٧٠, 'وضعیت تحقیقات تربیتی در ایران و 32 کشور دیگر جهان، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

13-            ١٣٧٧, 'کاربرد نظریه پیاژه در برنامه درسی و تدریس، تحلیلی بر دو دیدگاه معارض، ', نشریة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، , صفحات

14-            ١٣٧۵, 'آثار فرهنگی بکارگیری روش های نوین یاددهی – یادگیری ', پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت , صفحات

15-            ١٣٧۵, 'مدیریت و مدارس اثر بخش، ', پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، , صفحات

16-            ١٣٧٦, 'برنامه درسی و آموزش: حوزه های علمی مستقل یا .... ', پژوهش در مسائل تربیتی، موسسه تحقیقات تربیتی، , صفحات

17-            ١٣٧٨, 'آموزش و پرورش و جامعة مدنی،', پژوهش در مسائل تربیتی، موسسه تحقیقات تربیتی، , صفحات

18-            ١٣٧٨, ' شیوه های رویارویی برنامه درسی با پدیدة تفاوتهای فردی، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

19-            ١٣٧٦, ' سطوح و گسترة تحقیقات آموزشی، ', مدرس، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، , صفحات

20-            ١٣٧٧, 'بررسی تطبیقی نظام برنامه ریزی درسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، ', فصلنامة تعلیم و تربیت،, صفحات

21-            ١٣٧٨, ' بررسی تطبیقی نظام تربیت معلم در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

22-            ١٣٧۵, ' بررسی تطبیقی نظام آموزش فنی، حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

23-            ١٣٧٤, ' بازنگری در رابطة میان پژوهش و عمل تربیتی', پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت, صفحات

24-            ١٣٧٩, 'ترکیب بهینه گروههای برنامه درسی، ', فصلنامه علوم انسانی، دانشگاه الزهرا، , صفحات

25-            ١٣٧٨, ' فلسفة علم، آموزش علوم تجربی و قابلیت های زیبا شناختی، ', پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، , صفحات

26-            ١٣٧٩, ' تلفیق در برنامه درسی: تاریخچه، ضرورت و اشکال', پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، , صفحات

27-            ١٣٧٨, ' تحلیلی بر یاددهی و رابطه آن با یادگیری، ', فصلنامه تعلیم و تربیت، , صفحات

28-            ١٣٧٩, ' نظام پژوهشی متعادل در حوزة علوم انسانی- اجتماعی ', مدرس، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، , صفحات

29-            ١٣٨٠, 'بازشناسی حدود و ثغور موضوعی قلمرو و برنامه درسی،', پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، , صفحات

30-            'Needs – Based Curriculum Development Process', AMultilevel Conception, صفحات

31-            ١٣٨٢, 'بازنگری در الگوی آموزش دینی جوانان و نوجوانان در دورة تحصیلی متوسطه،', فصلنامه نوآوری های آموزشی، , شماره 3, صفحات

32-            ١٣٨١, 'بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی. ', فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، , شماره 25, صفحات

33-            ١٣٨٠, 'طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دورة ابتدائی. ', فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا, شماره 29, صفحات

34-            ١٣٨٣, 'استاندارد سازی فرآیند تدریس و افزایش کیفیت: توهم یا واقعیت ها، ', نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، , صفحات

35-            ١٣٨١, 'پژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرآیند برنامه درسی: نظریه عمل گرای شوآب، ', فصلنامه , صفحات

36-            ١٣٨٣, ' نرم‌افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده‌گرایی و سنجش میزان اثر بخشی آن، ', مجله نوآوریهای آموزشی، , صفحات

37-            ١٣٨٣, 'ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اعضاء هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران، ', مجله دانشور، دوره جدید، , صفحات

38-            رشید، مهرمحمدی، دلاور،قطریفی ١٣٨٧, 'بررسی مراحل تحول زیبا شناسی در دانش آموزان شهر تهران', نوآوری های آموزشی, شماره 27, صفحات 125-97

39-            مهرمحمدی ١٣٨٧, 'تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ایران: ضرورت ها و فرصت ها', مجله آموزش عالی ایران, جلد 1, شماره 3, صفحات 18-1

40-            کریمی، مزیدی، مهرمحمدی ١٣٨٦, 'نقد و بررسی کتاب علوم پایه اول راهنمائی از منظر فلسفه علم', مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, جلد 52, شماره 3, صفحات 136-111

41-            مهرمحمدی، نیکنام، سجادیه ١٣٨٧, 'اشکال بازنمائی و شناخت در برنامه درسی:بازکاوی نظریه کثرت گرائی شناختی', فصلنامه تعلیم و تربیت, جلد 3, شماره 95, صفحات 53-29

42-            محمود مهرمحمدی ١٣٨٨, 'ملاحظات اساسی در باب سیاستگذاری توسعه برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی از منظر فرایند تکوین', مطالعات میان رشته ای علوم انسانی, جلد 3, شماره 3, صفحات 18-1

43- نوری، علی و مهرمحمدی ، محمود(1389). تبیین انتقادی جایگاه علوم اعصاب در فلمرو دانش و عمل تربیت. تازه های علوم شناختی، سال دوازدهم، شماره 2

44- محمود مهرمحمدی، 1389،بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه های درسی و آموزش با تاکید بر دوذه ابتدائی.دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناختی. دوره یازدهم، شماره 1. 

45- محمود مهرمحمدی،1389، بازبینی روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی از منظر درون تعلیم و تربیتی اشکال(بازبینی) دانش. نوآوری های آموزشی، شماره 33، سال نهم.

46 سیمسن بازرگان ، محمود مهرمحمدی و دیگران، 1389، روش های یاددهی- یادگیری عصر اقتصاد دانائی در برنامه درسی راهبردی آموزش عالی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال اول، شماره 1.

47- مهرمحمدی ، محمود و کیذوری، امیرحسین،1389،شاخص های ارزیابی کیفیت میان رشته ای ها: ابزاری برای برنامه ریزی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای،دوره دوم ، شماره 2.

48- مهرمحمدی ، محمود، 1389، نقدی و نظری بر نگاشت سوم سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال پنجم، شماره 18.


مقالات بین المللی چاپ شده

1-              مهرمحمدی ١٣٧٩, ' Toward a New Conception of EducatedPerson.', Research and Reflection, صفحات

2-              محمود مهرمحمدی ١٣٨٢, 'Arts Education in Iran:Reclaiming theLost Ground', International Journal of Humanities, جلد 4-3, شماره 10, صفحات 51-41

3-              محمود مهرمحمدی ١٣٨٧, 'Needs - Based Curriculum DevelopmentProcess', International Research Journal of Arts and Humanities, جلد 36, شماره 36, صفحات 59-51

4- محمود مهرمحمدی و علی حسینی خواه A comparative Analysis of Ghazali and Egan's Views on Imagination and education.International Journal of Humanities,  V.18,No.2,2011. Pp19-34.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی

1-              محمود مهرمحمدی ١٣٨٨, '"وارونگی" در طراحی برنامه ریزی درسی رشته های حرفه گرا/ماموریت گرا در آموزش عالی', برنامه درسی آموزش عالی: چالش ها و چشم اندازها, ایران , صفحات

2-              ١٣٨٢, همایش ارزشیابی آموزشی. نظام ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان یا ایدئولوژی عملیاتی شده نظام آموزشی, صفحات , تهران، دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش، آذر 1382.

3-              ١٣٨٢, 'بهره وری سبز و الگوهای برنامه ریزی درسی', کارگاه بهره وری سبز برای برنامه ریزان درسی, صفحات , تنکابن، ایران، انجمن بهره وری آسیا، 30 نوامبر تا 4 دسامبر 2003.

4-              ١٣٨٣, 'جستاری درباره پارادایم جدید تعلیم و تربیت در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات', صفحات , پژوهشکده فرهنگ و اندیشه دینی

5-              ١٣٨٤, همایش فرهنگ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه. فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعلیم و تربیت, صفحات

6-              ١٣٨٤, 'In Search of a Model to Guide Policy Formulation', LEARNTEC, ICT and Education, ICT in Education, Germany , صفحات

7-              محمود مهرمحمدی ١٣٨٨, 'چگونه می توان کتابخانه های اموزشگاهی را از حاشیه به متن آورد؟', همایش ملی کتابخانه های اموزشگاهی : پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری, صفحات , مشهد، دانشگاه فردوسی، 4-3 اردیبهشت

8-              ١٣٦٨, 'نقش قابلیت های زیباشناختی در آموزش علوم تجربی، اصفهان، ', نخستین سمینار آموزش علوم تجربی در دورة ابتدایی، , ایران , صفحات

9-              ١٣٦٦, ' وضعیت کار بست یافته های دانشگاهی، تهران، ', نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، , ایران , صفحات

10-            ١٣٦٦, ' دیدگاههای نوین در تربیت عناصر حرفه ای، ', نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، , ایران , صفحات

11-            ١٣٨٠, 'نخستین همایش انجمن برنامه ریزی درسی ایران، ', پرورش منش های ممتاز تفکر از طریق برنامه درسی هنر، , ایران , صفحات

12-            ١٣٨١, 'سازگاری تلفیق با نظریه ساخت و سازگرایی، ', همایش سالانه انجمن برنامه ریزی درسی ایران، , ایران , صفحات

13-            ١٣٨٠, 'بحران زائی اثبات گرایی و بحران زدائی فرااثبات گرایی، ', هم اندیشی دربارة پژوهش آموزشی در دانشگاهها، , ایران , صفحات , تهران، دانشگاه الزهرا، بهمن ماه 1380.

14-            ١٣٨١, 'تلفیق آموزش و پژوهش با تاکید بر پژوهش معلم', کارگاه مشترک فرهنگستان علوم ایران و فرهنگستان علوم آمریکا دربارة آموزش عالی, ایران , صفحات

15-            ١٣٨١, ' نخستین همایش پژوهشی پژوهشکدة خانواده (وابسته به سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان', برنامه درسی خانواده و دلالتهای آن برای پژوهشکدة خانواده, ایران , صفحات , تهران، باشگاه فرهنگیان،

16-            'نظریه هوش چند گانه و دلالتهای آن برای هدایت تحصیلی', اولین همایش بررسی راهکارهای مناسب راهنمایی و هدایت صحیح استعدادها به سمت در تربیت نیازهای کشور, ایران , صفحات

17-            ١٣٨٢, 'بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ', سومین همایش سالانه انجمن برنامه ریزی درسی ایران., ایران , صفحات

18-            ١٣٨٧, 'بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات', سومین همایش سالانه انجمن برنامه ریزی درسی ایران., ایران , صفحات

19-            ١٣٨٣, 'قبض و بسط قلمرو برنامه درسی و نسبت آن با روش‌شناسی پژوهش در این قلمرو', چهارمین همایش سالانه انجمن برنامه‌ریزی درسی ایران, ایران , صفحات

20-            ١٣٨٣, '. آسیب‌شناسی نظام آموزش مدرسه‌ای از نظر کارکردهای اجتماعی (محّله‌ای). ', همایش علمی- کاربردی توسعه محّله‌ای: چشم‌انداز توسعه پایدار شهر تهران, ایران , صفحات

21-            محمود مهرمحمدی ١٣٨٨, 'پژوهش کیفی: حرکت آونگی از قطعیت به نسبیت یا ....؟', پژوهش کیفی در حوزه های جامعه شناسی، روانشناسی و تعلیم و تربیت:مبانی، رویکرد ها و یافتارها, مرکز تحقیقات استراتژیک, ایران , صفحات

22-            مهرمحمدی ١٣٨٨, 'ملاحظات اساسی درباب سیاستگذاری علوم میان رشته ای از منظر فرایند تکوین', مطالعات میان رشته ای, صفحات

 23- محمود مهرمحمدی 1389، "بازاندیشی نسبت میان تدریس و یادگیری:تبیین پاسخی خاکستری". سخنرانی کلیدی. همایش ملی روش های نوین آموزشی. دانشگاه شهید رجائی
24- محمود مهرمحمدی،  مهر1389،"نقدی و نظری بر برنامه درسی ملی". همایش برنامه درسی ملی: نقد و نظر. دانشگاه تربیت معلم.

25-مخمود مهرمحمدی، 4-5 خرداد 1390،"در جستجوی بذیلی برای دوگانه ها و حطر نسبیت گرائی معرفتی در پژوهش های کیفی".اولین همایش بین المللی اندیشه های نوین در پژوهش و آموزش. دانشگاه الزهرا.

26-محمود مهرمحمدی، 28 اردیبهشت 1390،"الگوی نظری زیرنظام برنامه درسی و آموزش".اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران.دانشگاه فردوسی مشهد.

نشست های علمی تخصصی

1- نشست علمی جایگاه آموزش فنی حرفه ای در آموزش و پرورش کشور. موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوزی های آموزشی، 25 مهرماه 1389 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کارگاه های بین المللی

1-              ١٣٨٨, 'اینترنت و جوان مسلمان: چالش ها، پارادایم . راهبرد ها', کنفرانس منطقه ای برای شناخت راه های ایمن سازی جوانان دربرابر محتوای مضر اینترنا, مالزی

2-            ١٣٨٢  'فرآیند برنامه ریزی درسی نیاز محور: مفهوم پردازی چند سطحی', نخستین کنفرانس جهانی مطالعات برنامه درسی، انجمن بین المللی برای پیشرفت مطالعات برنامه درسی , چین، شانگهای

3-              ١٣٨٣, '. نقش هنر در نیل به کیفیت های ضروری زیست در دهکده جهانی از طریق ارزشگذاری بصیرانه', یازدهمین کنفرانس جهانی 3 سالانه شورای جهانی برنامه درسی و آموزشیWCCI ,Australia  

4-              مهرمحمدی ١٣٨٨, 'ادراک متخیلانه: نقطه عطف کنش فکورانه یا برنامه درسی تحول کرا', کنفرانس سه سالانه انجمن بین المللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی, افریقای جنوبی 

5- مهرمحمدی، 1389، گارگاه آموزشی درباره فنون  برنامه ریزی و مذیریت در آموزش عالی، آیسسکو، باکو- آذربایجان

6- مهرمحمدی،1390، همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام. سخنرانی کلیدی: تربیت فناورانه عنصر مغفول در برنامه درسی مدارس. کیش- ایران. 19 تا 21 تیرماه.

7- مهرمحمدی و نیکنام، 1390، همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام.آموزش علوم تجربی وفرهنگ: تبیین انسان شناختی یادگیری علوم تجربی. کیش- ایران.19 تا 21 تیرماه 

سخنرانی در سمینارها

1-              پژ وهش کیفی: چالش ها و چشم اندازها, محمود مهرمحمدی و فرشته آل حسینی, پژوهش کیفی: حرکت آونگی از قطعیت تا نسبیت یا....؟, مرکز تحقیقات استراتژیک-مجمع تشخیص مصلحت, ١٣٨٨

2-              نشست علمی آموزش ایٍثار و شهادت, محمود مهرمحمدی , رویکرد های آموزش اثر بخش ارزش ها, دانشگاه شیراز- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی, ١٣٨٨

 

عضویت در مجامع علمی

1-              انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، عضو هیئت مدیره

2-              انجمن برنامه ریزی درسی ایران، عضو هیئت مدیره

3-              انجمن پژوهش های آموزشی ایران

4-              انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا (AERA)

5-              انجمن بین المللی برای پیشرفت برنامه درسی (IAACS)

 

داوری مجلات

1-              فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش , ایران

2-              پژوهش در مسائل تربیتی، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت , ایران

3-              فصلنامه مطالعات برنامه درسی، انجمن برنامه ریزی درسی ایران , ایران

4-              نشریه نوآوری های آموزشی، موسسه پژوهشی برنامه ریزی و نوآوری های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی , ایران

5-              نشریة علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکدة علوم تربیتی درون شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران

6-              مجلة بین المللی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس, ایران(سردبیر)

7-              Perspectives in Education, افریقای جنوبی

 

پایان نامه های کارشناسی ار شد تحت مشاوره/راهنمایی

1-              'نقش روشهای تدریس در گرایش دانش آموزان به مطالعة کتب غیر درسی، ', تحت راهنمایی

2-              ' ارزیابی کیفیت تدریس استادان رشته های علوم انسانی،', تحت راهنمایی

3-              'نقش آموزش های پیش از دبستان در رشد اجتماعی دانش آموزان، ', تحت راهنمایی

4-              'ارزشیابی محتوای کتاب های درسی ریاضی سال دوم راهنمایی بر اساس تیمز، ', تحت راهنمایی

5-              ' نقش جهت گیریهای مذهبی در سازگاری معلمان دبیرستان با اضطراب ناشی از شغل، ', تحت راهنمایی

6-              ' بررسی میزان سازگاری قابلیت های معلمان ابتدایی با انتظارات شغلی، ', تحت راهنمایی

7-              'بررسی پیامدهای قصد نشده (برنامه درسی پنهان) محیط اجتماعی مدارس، ', تحت راهنمایی

8-              فاطمه نیکنام, ' نظریه ساخت و سازگرایی دیالکتیکی و دلالتهای آن برای آموزش علوم، ', تحت راهنمایی

9-              محمد رضا مقدسی نیا, 'نیازسنجی آموزشی مدیران دبیرستان های کاشان', تحت راهنمایی

 

رساله های تحت مشاوره/راهنمایی

1-              مقصود امین خندقی, 'نظریه برنامه درسی...', تحت راهنمایی

2-              محمد آرمند, 'الگوی تربیت اخلاقی از منظر تربیت منش...', تحت راهنمایی

3-              بختیار شعبانی ورکی, ' بررسی روشهای یاددهی – یادگیری مکاتب رفتارگرایی، شناخت گرایی و انسان گرایی، ', تحت راهنمایی

4-              لطفعلی عابدی, ' بررسی قابلیت های عمومی تدریس و ارتباط آن با برنامه های درسی تربیت معلم، ', تحت راهنمایی

5-              کورش فتحی واجارگاه, ' طراحی الگوی نیازسنجی در برنامه درسی،', تحت راهنمایی

6-              حسن شعبانی, ' تاثیر روش حل مساله گروهی بر تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، ', تحت راهنمایی

7-              پروین احمدی, 'ارائه الگوی تلفیقی برای برنامه های درسی دورة ابتدایی در ایران، ', تحت راهنمایی

8-              محمد امینی, 'ارائه الگوی برنامه درسی هنر برای دورة ابتدایی ایران، ', تحت راهنمایی

9-              پروین صمدی, 'ارائه الگوی برنامه درسی دینی برای دوره متوسطه ایران، ', تحت راهنمایی

10-            منیره رضائی, 'نظریه زیبا شناسی برودی و دلالتهای آن برای فرایند یاددهی – یادگیری، ', تحت راهنمایی

11-            طاهره جاویدی, 'فلسفه تربیتی دمکراتیک در جمهوری اسلامی ایران و دلالتهای آن برای برنامه‌های درسی دوره متوسطه، ', تحت راهنمایی

12-            مهرام, 'برنامه درسی پنهان در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد، ', تحت راهنمایی

13-            محمد رضا نیلی, 'تبیین برنامه درسی پاسخگو در آموزش عالی و پیامد های مورد انتظار ان .... ', تحت مشاوره

14-            زهرا نیکنام, 'تبیین معرفت شناختی رویکرد فرهنگی اجتماعی به آموزش علوم ...', تحت راهنمایی

15-            نجمه رضا نژاد جولائی, 'تبیین نگرش چند فرهنگی از منظر رئالیسم انتقادی و....', تحت مشاوره

16-            میترا دانشور, 'طراحی الگوی برنامه‌ی آموزش و پشتیبانی مدرسان آموزش از راه دور', تحت راهنمایی

17-            مرجان میر شمشیری, 'تبیین الگوی پیشرفت تحصیلی ریاضی در کشورهای پیشرونده و پسرونده در مطالعات تیمز 2003-1995 و تعیین دلالتهای آن برای بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی', تحت راهنمایی

18-  صدیقه          سیمین بازرگان, 'تدوین الگوی برنامه ریزی درسی راهبردی آموزش عالی', تحت راهنمایی.1390

19-            شیوا همتی, 'نقد دلالت های سازه گرائی اجتماعی در آموزش علوم بر اساس واقع گرائی انتقادی', تحت مشاوره

20-            مسعود مرادی, 'بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی دوره تربیت معلم از لحاظ دانش روش کاری ....', تحت مشاوره

21-            مرتضی خسرونژاد, 'فلسفه ادبیات کودک', تحت مشاوره

22-            سید جواد قندیلی, 'طراحی برنامه درسی حوزه های علمیه .....', تحت مشاوره

23-            رضا علی نوروزی, 'نظریه کنش ارتباطی هابرماس و دلالت های آن برای تربیت اخلاقی', تحت مشاوره

24-            محمد رضا نیلی, 'پیامد ها و الزامات برنامه درسی پاسخگو در آموزش عالی', تحت مشاوره

25- جمال سلیمی،" طراحی الکوی برنامه درسی با رویکرد میان رشته ای در آموزش عالی در رشته علوم اجتماعی"،1389 ، تحت مشاوره

26- مسعود مرادی،" بررسی و تحلیل محتوای درسی دوره تربیت معلم از لحاظ دانش روش کاری ...."،1389، تخت مشاوره

 

مسؤولیت های اجرایی

1-              مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، , ٢٩/٠١/١٣٦١ - ٢٩/٠١/١٣٦٤

2-              رئیس مرکز برنامه ریزی آموزشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، , ٢٩/٠١/١٣٦٦ - ٢٩/٠١/١٣٦٨

3-              مشاور پژوهشی و برنامه ریزی وزیر، وزارت آموزش و پرورش, ٢٩/٠١/١٣٦٧ - ٢٩/٠١/١٣٧٦

4-              مدیر کل، مرکز تحقیقات آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش , ٢٩/٠١/١٣٦٩ - ٢٩/٠١/١٣٧١

5-              رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش، , ٢٩/٠١/١٣٧٤ - ٢٩/٠١/١٣٧٦

6-              رئیس گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس, ٢٩/٠١/١٣٦٨ - ٢٩/٠١/١٣٧٩

7-              سردبیر، فصلنامه تعلیم و تربیت، پژوهشکدة تعلیم و تربیت , ٢٩/٠١/١٣٦٧ -

8-              عضو شورایعالی آموزش و پرورش، , ٢٩/٠١/١٣٨١ - ٢٠/٠٣/١٣٨۵

9-              عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، , ٢٩/٠١/١٣٨٢ - ٢٦/٠٤/١٣٨٤

10-            عضو کمیته واژه گزینی علوم تربیتی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، , ٢٩/٠١/١٣٨٢ -

11-            سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسی، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، , ٢٩/٠١/١٣٨٢ -1389

12-            استادیار : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، , ٢٩/٠١/١٣٦٧ - ٢٩/٠١/١٣٧٦

13-            دانشیار: گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، , ٢٩/٠١/١٣٧٦ - ٢٠/١٠/١٣٨۵

14-            استاد تمام، دانشگاه تربیت مدرس, ٢٠/١٠/١٣٨۵ -

15-            مدیر گروه تعلیم و تربیت/ دانشگاه تربیت مدرس, ٢٠/٠۵/١٣٨٦ -1388

16-            رئیس کمیته علوم تربیتی/ شورای برنامه ریزی/ وزارت علوم, ١۵/٠٦/١٣٨٧ -1390

17- سردبیر مجله بین المللی علوم انسانی، دانشگاه تربیت ندرس، 1387-

 

سایر موارد و پیوستها

1-              اطلاعات شخصی , نام و نام خانوادگی: محمود مهر محمدی محل تولد: تهران / ایران وضعیت تاهل: متاهل، دارای 3 فرزند وضعیت استخدامی: استاد تمام - رسمی - دانشگاه تربیت مدرس نشانی: تهران- دانشگاه تربیت مدرس - دانشکدة علوم انسانی، گروه تعلیم و تربیت،اطاق 422 صندوق پستی: 4838- 14155 تهران - جمهوری اسلامی ایران شمارة تلفن محل کار:82880 داخلی 4639 نشانی پست الکترونیک: mehrm_ma@modares.ac.ir یا mehrmohammadi_tmu@hotmail.com یا mehrmohammady@gmail.com