نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم: یک مطالعه فراترکیب [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 53-82]
 • آموزش واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 217-238]
 • آموزش ابتدایی شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 149-172]
 • آموزش برخط مشکلات آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و والدین و ارائۀ راهکارها [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 117-145]
 • آموزش راهبردهای تبادلیِ خواندن مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائۀ بازخورد مؤثر و شیوۀ رایج در درک‌مطلب [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 73-96]
 • آموزش ریاضی تأثیر روش آموزش هدایت‌شدة شناختی بر نرخ خودراهبری در یادگیری و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 151-184]
 • آموزش ریاضی سنجش کیفیت یادگیری ریاضیات در دانش‌آموزان پایة ششم شهر تهران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 131-148]
 • آموزش شیمی برای توسعة پایدار شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش شیمی برای توسعة پایدار و بررسی میزان توجه به آن‌ها در کتاب‌های درسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 109-130]
 • آموزش‌وپرورش طراحی چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 35-54]
 • آموزش‌وپرورش ارزیابی کارایی آموزش‌وپرورش با تأکید بر تخصیص منابع: رویکرد کارایی برتر (موردپژوهی مناطق آموزش‌وپرورش خراسان شمالی) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 187-208]

ا

 • ابراز وجود اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و تاب‏‌آوری تحصیلی دانش‌‏آموزان قربانی قلدری [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 173-186]
 • ابعاد و مؤلفه تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-54]
 • ابعاد و مؤلفه‌های الگوی نظام پیش‌دبستانی ارائۀ الگوی مفهومی مدارس کسب وکار برای نظام پیش‌دبستانی ایران [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 147-180]
 • احساس مهم‌بودن احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • اخلاق اشیا بررسی نظریۀ اخلاق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم‌ وتربیت [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • ادراک دانش‌آموزان از جو مدرسه تحلیل چندسطحی رابطة انگیزش تحصیلی، ادراک دانش‌آموزان از جو مدرسه و احساس کارآمدی و رضایت شغلی معلمان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 131-150]
 • ارتباط گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 95-118]
 • ارتباط غیرکلامی گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 95-118]
 • ارتباط کلامی گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 95-118]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی کارایی آموزش‌وپرورش با تأکید بر تخصیص منابع: رویکرد کارایی برتر (موردپژوهی مناطق آموزش‌وپرورش خراسان شمالی) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 187-208]
 • اضطراب ریاضی تأثیر روش آموزش هدایت‌شدة شناختی بر نرخ خودراهبری در یادگیری و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 151-184]
 • الگوی تحلیل خطای نیومن تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد در کاهش خطاهای دانش‌آموزان بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در مبحث نسبت‌های مثلثاتی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 97-116]
 • الگوی مدارس کسب‌وکار ارائۀ الگوی مفهومی مدارس کسب وکار برای نظام پیش‌دبستانی ایران [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 147-180]
 • الگوی مفهومی ارائۀ الگوی مفهومی مدارس کسب وکار برای نظام پیش‌دبستانی ایران [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 147-180]
 • اندازة اثر اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعة فراتحلیل [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 7-30]
 • انسانی الگوی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 55-72]
 • انگیزش تحصیلی تحلیل چندسطحی رابطة انگیزش تحصیلی، ادراک دانش‌آموزان از جو مدرسه و احساس کارآمدی و رضایت شغلی معلمان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 131-150]
 • انگیزش تحصیلی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی در دانش‌آموزان رشتۀ ریاضی- فیزیک [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 155-177]

ب

 • بازخورد مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائۀ بازخورد مؤثر و شیوۀ رایج در درک‌مطلب [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 73-96]
 • بازنمایی معنایی بازنمایی معنایی پدیدۀ هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی پارادایمیک [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 55-80]
 • برنامة درسی شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش شیمی برای توسعة پایدار و بررسی میزان توجه به آن‌ها در کتاب‌های درسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 109-130]
 • برنامه درسی اجرا شده ادراک استادان و نومعلمان از ابعاد و مؤلفه‌های مغفول برنامة درسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • برنامه درسی مغفول ادراک استادان و نومعلمان از ابعاد و مؤلفه‌های مغفول برنامة درسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • برنامۀ درسی مطالعۀ تطبیقی برنامه‏ های درسی هدایت شغلی به‏ منظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزش‏ وپرورش ایران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 209-244]
 • برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا استرالیا مطالعۀ تطبیقی برنامه‏ های درسی هدایت شغلی به‏ منظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزش‏ وپرورش ایران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 209-244]
 • برنامۀ درسی کنجکاوانه تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-54]

پ

 • پدیدارشناسی ادراک استادان و نومعلمان از ابعاد و مؤلفه‌های مغفول برنامة درسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • پدیدارشناسی تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 35-60]
 • پیشرفت تحصیلی در ریاضی سنجش کیفیت یادگیری ریاضیات در دانش‌آموزان پایة ششم شهر تهران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 131-148]
 • پیوند با مدرسه تمایزگذاری دانش‌آموزان قلدر و غیرقلدر براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پیوند با مدرسه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]

ت

 • تاب‏‌آوری تحصیلی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و تاب‏‌آوری تحصیلی دانش‌‏آموزان قربانی قلدری [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 173-186]
 • تجربة زیسته احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • تجزیۀ تابع تشخیص تمایزگذاری دانش‌آموزان قلدر و غیرقلدر براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پیوند با مدرسه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی آموزش‌وپرورش با تأکید بر تخصیص منابع: رویکرد کارایی برتر (موردپژوهی مناطق آموزش‌وپرورش خراسان شمالی) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 187-208]
 • تحلیل عاملی چندسطحی آمیخته تاثیر محل سکونت داوطلب بر کارکرد افتراقی سؤال‌های ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فنی کنکور سراسری 1396 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 185-202]
 • تحلیل محتوا تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-54]
 • تدریس احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • تدریس تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 35-60]
 • تدریس تلویزیونی استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا: «کاستی‌ها» و «چون‌وچراها» [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 7-34]
 • تدریس مجازی مشکلات آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و والدین و ارائۀ راهکارها [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 117-145]
 • تربیت جنسی واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 217-238]
 • تعادل رابـطه و وظیفه بازنمایی معنایی پدیدۀ هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی پارادایمیک [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 55-80]
 • تعلیم‌وتربیت بررسی نظریۀ اخلاق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم‌ وتربیت [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • تفکر طراحی تحلیلی بر الگو‌های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام‌مند [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • توسعة پایدار شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش شیمی برای توسعة پایدار و بررسی میزان توجه به آن‌ها در کتاب‌های درسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 109-130]
 • توسعه و پرورش ذهن نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 181-216]
 • توسعۀ شناختی نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 181-216]
 • توسعۀ فراشناختی نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 181-216]

ح

 • حضور اجتماعی شناسایی ویژگی‌های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا - رویکرد فراترکیب [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 105-130]
 • حضور شناختی شناسایی ویژگی‌های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا - رویکرد فراترکیب [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 105-130]

خ

 • خطا تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد در کاهش خطاهای دانش‌آموزان بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در مبحث نسبت‌های مثلثاتی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 97-116]
 • خودآگاهی نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 181-216]
 • خودپرورشی معلم نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 181-216]
 • خودراهبری تأثیر روش آموزش هدایت‌شدة شناختی بر نرخ خودراهبری در یادگیری و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 151-184]
 • خودکارآمدی تحصیلی و درگیری شناختی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی در دانش‌آموزان رشتۀ ریاضی- فیزیک [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 155-177]

د

 • دانش‌آموزان واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 217-238]
 • دانشگاه فرهنگیان ادراک استادان و نومعلمان از ابعاد و مؤلفه‌های مغفول برنامة درسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 7-32]
 • درک‌مطلب مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائۀ بازخورد مؤثر و شیوۀ رایج در درک‌مطلب [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 73-96]
 • دورة متوسطه شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آموزش شیمی برای توسعة پایدار و بررسی میزان توجه به آن‌ها در کتاب‌های درسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 109-130]
 • دورۀ ابتدایی استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا: «کاستی‌ها» و «چون‌وچراها» [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 7-34]
 • دورۀ ابتدایی تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-54]
 • دورۀ ابتدایی واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 217-238]
 • دورۀ ابتدایی سنجش کیفیت یادگیری ریاضیات در دانش‌آموزان پایة ششم شهر تهران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 131-148]

ر

 • راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تمایزگذاری دانش‌آموزان قلدر و غیرقلدر براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پیوند با مدرسه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]
 • راهبردهای یاددهی و یادگیری شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 149-172]
 • رضایت شغلی و کارآمدی معلمان تحلیل چندسطحی رابطة انگیزش تحصیلی، ادراک دانش‌آموزان از جو مدرسه و احساس کارآمدی و رضایت شغلی معلمان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 131-150]
 • رفتاری الگوی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 55-72]
 • رهبری سواد اموزی طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم: یک مطالعه فراترکیب [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 53-82]
 • روش هدایت‌شدة شناختی تأثیر روش آموزش هدایت‌شدة شناختی بر نرخ خودراهبری در یادگیری و اضطراب ریاضی دانش‌آموزان [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 151-184]
 • رویکرد فراترکیب شناسایی ویژگی‌های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا - رویکرد فراترکیب [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 105-130]

ز

 • زبان بدن گفتمان‌های رایج در زبان بدن مدرسان دانشگاه فرهنگیان [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 95-118]
 • زیرساخت‌سازی الگوی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 55-72]

س

 • سازگاری اجتماعی و قربانی قلدری اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و تاب‏‌آوری تحصیلی دانش‌‏آموزان قربانی قلدری [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 173-186]
 • سامانۀ شاد استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا: «کاستی‌ها» و «چون‌وچراها» [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 7-34]
 • سواد خواندن مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائۀ بازخورد مؤثر و شیوۀ رایج در درک‌مطلب [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 73-96]

ش

 • شاخص‌های تربیتی اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعة فراتحلیل [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 7-30]
 • شایستگی‌ حرفه‌ای طراحی چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 35-54]
 • شایستگی های معلم طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم: یک مطالعه فراترکیب [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 53-82]
 • شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 35-60]
 • شکاف نسلی شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 149-172]
 • شیوۀ کیفی واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 217-238]

ع

 • عادات سالم ذهنی نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 181-216]
 • عامل آموزشی شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 61-78]
 • عاملیت فناوری بررسی نظریۀ اخلاق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم‌ وتربیت [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • عدالت آموزشی تاثیر محل سکونت داوطلب بر کارکرد افتراقی سؤال‌های ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فنی کنکور سراسری 1396 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 185-202]
 • عصر دیجیتال شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 149-172]
 • عملکرد تحصیلی مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی با میانجیگری درگیری شناختی در دانش‌آموزان رشتۀ ریاضی- فیزیک [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 155-177]

ف

 • فراتحلیل اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعة فراتحلیل [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 7-30]
 • فربیک بررسی نظریۀ اخلاق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم‌ وتربیت [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]
 • فرهنگی‌‌اجتماعی الگوی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با تأکید بر اوقات فراغت از دید معلمان ورزش و مدیران مدارس با رویکرد آمیخته [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 55-72]
 • فناوری‌های ترغیب‌کننده بررسی نظریۀ اخلاق اشیا و عاملیت فناوری و پیامدهای آن در تعلیم‌ وتربیت [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 119-138]

ق

 • قلدری تمایزگذاری دانش‌آموزان قلدر و غیرقلدر براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پیوند با مدرسه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 79-94]

ک

 • کارآفرینی طراحی چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 35-54]
 • کارآمدی طراحی چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 35-54]
 • کارایی ارزیابی کارایی آموزش‌وپرورش با تأکید بر تخصیص منابع: رویکرد کارایی برتر (موردپژوهی مناطق آموزش‌وپرورش خراسان شمالی) [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 187-208]
 • کارکردهای اجرایی بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 139-154]
 • کارکردهای اجرایی سرد بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 139-154]
 • کتب درسی تبیین چارچوب مفهومی ابعاد و مؤلفه‌های برنامۀ درسی کنجکاوانه و بررسی میزان انطباق محتوای برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران با آن [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 31-54]
 • کنترل از دیدگاه شونفلد تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد در کاهش خطاهای دانش‌آموزان بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در مبحث نسبت‌های مثلثاتی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 97-116]
 • کیفیت‌بخشی ارائة الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسة فنی‌وحرفه‌ای به مدرسة کارآفرین [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 83-108]

م

 • محیط یادگیری شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 61-78]
 • مدرسة فنی‌وحرفه‌ای ارائة الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسة فنی‌وحرفه‌ای به مدرسة کارآفرین [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 83-108]
 • مدرسة کارآفرین ارائة الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسة فنی‌وحرفه‌ای به مدرسة کارآفرین [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 83-108]
 • مدل تحلیلی بر الگو‌های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام‌مند [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • مدیـران مدارس متوسطه بازنمایی معنایی پدیدۀ هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی پارادایمیک [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 55-80]
 • مرور نظاممند تحلیلی بر الگو‌های تفکر طراحی و شناسایی نقش و ابعاد آن: مرور نظام‌مند [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 7-34]
 • مشاغل و آموزش کارمحور انگلستان مطالعۀ تطبیقی برنامه‏ های درسی هدایت شغلی به‏ منظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزش‏ وپرورش ایران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 209-244]
 • مطالعۀ برکات سنجش کیفیت یادگیری ریاضیات در دانش‌آموزان پایة ششم شهر تهران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 131-148]
 • مطالعۀ پرلز مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای تبادلی، ارائۀ بازخورد مؤثر و شیوۀ رایج در درک‌مطلب [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 73-96]
 • معلم اثربخش شناسایی ویژگی‌های معلم اثربخش در آموزش مجازی دوران کرونا - رویکرد فراترکیب [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 105-130]
 • معلم از راه دور مشکلات آموزش برخط در دوران کرونا از دیدگاه معلمان و والدین و ارائۀ راهکارها [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 117-145]
 • معلمان ابتدایی احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • معلم کارآفرین طراحی چارچوب شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان کارآفرین [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 35-54]
 • منابع کارکرد افتراقی تاثیر محل سکونت داوطلب بر کارکرد افتراقی سؤال‌های ریاضی گروه آزمایشی ریاضی و فنی کنکور سراسری 1396 [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 185-202]

ن

 • نسبت‌های مثلثاتی تأثیر عامل کنترل از دیدگاه شونفلد در کاهش خطاهای دانش‌آموزان بر اساس الگوی تحلیل خطای نیومن در مبحث نسبت‌های مثلثاتی [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 97-116]
 • نسل آلفا شکاف نسلی و راهبردهای یاددهی و یادگیری در دورۀ ابتدایی: رویکردی آینده‌پژوهانه [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 149-172]
 • نظریة داده‌بنیاد ارائة الگوی کیفیت‌بخشی تبدیل مدرسة فنی‌وحرفه‌ای به مدرسة کارآفرین [دوره 20، شماره 1، 1400، صفحه 83-108]

و

 • ویروس کرونا استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع کرونا: «کاستی‌ها» و «چون‌وچراها» [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 7-34]
 • ویژگی های عامل آموزشی شناسایی ویژگی های مؤثر عامل آموزشی در محیط های یادگیری [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 61-78]

ه

 • هدایت شغلی مطالعۀ تطبیقی برنامه‏ های درسی هدایت شغلی به‏ منظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزش‏ وپرورش ایران [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 209-244]
 • همرنگ همکاران بازنمایی معنایی پدیدۀ هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی پارادایمیک [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 55-80]
 • هویت حـرفه‌ای بازنمایی معنایی پدیدۀ هویت حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی پارادایمیک [دوره 20، شماره 4، 1400، صفحه 55-80]
 • هیجانات تحصیلی بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 139-154]
 • هیجانات کلاس درس بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 139-154]

ی

 • یادگیری تنگناها و راهبردهای به‌کارگیری شبکۀ‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد) در تدریس و یادگیری دانش‌آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 20، شماره 2، 1400، صفحه 35-60]
 • یادگیری معکوس اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخص‌های تربیتی: مطالعة فراتحلیل [دوره 20، شماره 3، 1400، صفحه 7-30]