نویسنده = احمد عابدی
فراتحلیل عوامل مؤثر برافزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

دوره 4، شماره 2، تیر 1384، صفحه 109-133

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ علیرضا شواخی