نویسنده = حسن پاشا شریفی
ساخت، رواسازی و هنجاریابی آزمون لذت تحصیلی برای دورۀ دوم آموزش ابتدایی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 139-164

10.22034/jei.2021.282958.1931

مهدی نامجومنش؛ حسن‌پاشا شریفی؛ منصوره شهریاری احمدی


نیازهای مطالعاتی دانش آموزان دورۀ متوسطه کشور درباره کتاب های غیردرسی

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 111-128

حسن پاشا شریفی؛ ابوالقاسم اکبری