نویسنده = علی دلاور
طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئله‌محور درس زبان انگلیسی

دوره 21، شماره 2، تیر 1401، صفحه 81-104

10.22034/jei.2022.292844.1988

شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ علی دلاور


اشتیاق تحصیلی نوجوانان بر اساس خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی – یک مطالعة پنل ناهم زمان

دوره 17، شماره 3، مهر 1397، صفحه 23-46

مرضیه یعقوبخانی غیاثوند؛ حسن اسدزاده؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج


آموزش به زبان مادری در نظام آموزش رسمی کشور: فرصت یا تهدید؟

دوره 17، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 43-74

آزاد الله کرمی؛ خدیجه علی آبادی؛ رضا مراد صحرایی؛ علی دلاور


تبیین اثر برنامۀ درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلیِ دانش آموزان دورۀ راهنمایی به منظور ارائه مدل

دوره 10، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 71-100

فاطمه بیانفر؛ حسن ملکی؛ علی دلاور؛ علی اکبر سیف


بررسی مراحل تحول زیباشناسی در دانش آموزان شهر تهران

دوره 7، شماره 4، مهر 1387، صفحه 97-124

خسرو رشید؛ محمود مهرمحمدی؛ علی دلاور؛ مریم قطریفی


مقایسه مدل اندازه گیری کلاسیک و مدل غیرپارامتریک سؤال ـ پاسخ از نظر ویژگی های سؤال

دوره 5، شماره 4، دی 1385، صفحه 41-56

علی دلاور؛ علی مقدم زاده؛ سیده طیبه مطیعی لنگرودی