نویسنده = حسن رضا زین آبادی
واکاوی باورهای مدیران مدرسه‌ها در اجتماع یادگیری حرفه‌ای معلمان (مرور نظام‌مند)

دوره 23، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/jei.2024.387197.2586

منیره زمانی؛ بیژن عبداللهی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


فراترکیب مهارت‌های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی

دوره 21، شماره 4، دی 1401، صفحه 79-104

10.22034/jei.2022.326689.2245

محمدرضا سرمدی؛ بیتا عبدالحسینی؛ حسن رضا زین آبادی


مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

دوره 16، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 7-24

شهره حسین پور طولازدهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


تأملی بر مشکلات مدیران تازه کار در مدارس ابتدایی: یافته های یک پژوهش ترکیبی

دوره 14، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 61-83

حسن رضا زین آبادی؛ سهیلا احمدیانفر


نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تیر 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 75-110

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد