نویسنده = تورج هاشمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 139-154

10.22034/jei.2021.238155.1542

نجمه آزادفر؛ رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ حسن صبوری مقدم؛ تورج هاشمی


2. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تاب‌آوری و اهمال‌کاری تحصیلی

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 139-158

10.22034/jei.2019.88547

عبداله رشیدزاده؛ رحیم بدری؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی


3. اثربخشی آموزش حل مسئلة اجتماعی بر کاهش قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

دوره 16، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 75-90

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب؛ لیلا کلیایی


4. اثربخشی الگوی تفکرانتقادی پاول بر گرایش به تفکرانتقادی و مهارت های زندگی دانش آموزان با توجه به نقش تعدیلی سبک های تفکر واگرا و همگرا

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-56

تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ رحیم بدری؛ میرمحمود میرنسب؛ مرتضی رضویان شاد