نویسنده = رحیم بدری گرگری
بررسی اثربخشی بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی سرد در هیجانات تحصیلی دانش‏آموزان عادی پایۀ ششم ابتدایی

دوره 20، شماره 2، تیر 1400، صفحه 139-154

10.22034/jei.2021.238155.1542

نجمه آزادفر؛ رحیم بدری گرگری؛ اسکندر فتحی آذر؛ حسن صبوری مقدم؛ تورج هاشمی


تأثیر روش آموزشی افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 14، شماره 3، مهر 1394، صفحه 7-21

رحیم بدری گرگری؛ عترت الزهرا قناعت پیشه


اثربخشی الگوی تفکرانتقادی پاول بر گرایش به تفکرانتقادی و مهارت های زندگی دانش آموزان با توجه به نقش تعدیلی سبک های تفکر واگرا و همگرا

دوره 13، شماره 3، مهر 1393، صفحه 37-56

تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ رحیم بدری؛ میرمحمود میرنسب؛ مرتضی رضویان شاد