نویسنده = علیرضا عصاره
کاربست برنامة گفت‌وشنودی ویژة پرورش ادراک زیباشناختی دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 23، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/jei.2024.375179.2508

گلبرگ غریب پور؛ محمود مهر محمدی؛ حمیدرضا رضازاده؛ علیرضا عصاره؛ فاطمه زهرا احمدی


طراحی الگوی مفهومی برنامه‌ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریه کنشگر –شبکه در محیط یادگیری شبکه در دوره متوسطه اول

دوره 21، شماره 4، دی 1401، صفحه 153-172

10.22034/jei.2022.311058.2142

حسین لطفی؛ محمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ جواد حاتمی


تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، دی 1394، صفحه 150-172

علیرضا عصاره؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ سعید اسدپور