نویسنده = علیرضا عصاره
طراحی الگوی مفهومی برنامه‌ درسی علوم تجربی بر مبنای نظریه کنشگر –شبکه در محیط یادگیری شبکه در دوره متوسطه اول

دوره 21، شماره 4، دی 1401، صفحه 153-172

10.22034/jei.2022.311058.2142

حسین لطفی؛ محمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ علیرضا عصاره؛ جواد حاتمی


تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، دی 1394، صفحه 150-172

علیرضا عصاره؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ سعید اسدپور