نویسنده = بیژن عبدالهی
بررسی رابطة معلم‌ارشدی با خودکارآمدی معلمان تازه‌کار

دوره 19، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-136

10.22034/jei.2020.121551

مریم استادرحیمی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی


مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

دوره 16، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 7-24

شهره حسین پور طولازدهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


بررسی موانع اساسی فرا  روی رشد حرفه ای معلمان

دوره 15، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 99-134

بیژن عبدالهی؛ اکرم صفری