نویسنده = حسن رضا زین آبادی
روشی نوین در ارزشیابی و رتبه بندی معلمان با استفاده از درخت تصمیم گیری

دوره 15، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-42

احد جعفرنژاد؛ حسن رضا زین آبادی؛ سارا عابدی کوشکی