نویسنده = حسین عباسیان
نقش معلمان در توسعه و پرورش ذهن دانش‌آموز در کلاس درس؛ ارائۀ یک الگو

دوره 20، شماره 3، مهر 1400، صفحه 181-216

10.22034/jei.2021.253652.1671

آرزو احمدآبادی؛ حمید رضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حسین عباسیان


طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای معلمان: یک مطالعه آمیخته

دوره 18، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-60

10.22034/jei.2019.88538

امید قنبرپور؛ حسین عباسیان؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نو‌ابراهیم


مدرسه به عنوان جامعة یادگیرندة حرفه ای پژوهش محور (یک پژوهش پدیدارنگارانه)

دوره 16، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 7-24

شهره حسین پور طولازدهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان