نویسنده = رضا ناصری جهرمی
راهبردهای معناسازی معلمان در مدیریت کلاس در بحران کرونا

دوره 22، شماره 4، دی 1402، صفحه 7-22

10.22034/jei.2023.336338.2303

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ مرضیه مسگرپور؛ زهرا حسام پور


احساس مهم‌بودن ناشی از تدریس: تجارب معلمان دورة ابتدایی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-52

10.22034/jei.2021.128600

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مرضیه علامه زاده؛ فاطمه میرغفاری؛ زهرا حسامپور؛ راحیل ناصری جهرمی