کلیدواژه‌ها = اعتباربخشی
طراحی مدل مشارکت نظام دانشگاهی ایران در فرآیند تربیت‌معلم

دوره 19، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 7-34

10.22034/jei.2020.112721

مهدی محمدآقایی؛ محمود ابوالقاسمی؛ عبدالرضا سبحانی


طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزش زمینه- محور شیمی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 9، شماره 4، دی 1389، صفحه 101-125

عابد بدریان؛ بهاره هنرپرور؛ اکبر ناصری آذر


اعتباربخشی الگویی اثربخش برای انجام دادن فعالیت های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دورۀ متوسطه

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 129-156

عابد بدریان؛ اشرف السادات شکرباغانی؛ آرزو اصفا؛ طالب عبدی نژاد


طراحی و اعتباربخشی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور (SBCNA)

دوره 1، شماره 2، مهر 1381، صفحه 9-34

کامبیز کامکاری؛ محمود ابوالقاسمی؛ محرم آقازاده؛ زهرا گویا؛ کورش فتحی واجارگاه