کلیدواژه‌ها = هویت ملی
فضای بومی سازی شده در کتب درسی آموزش زبان های خارجی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-70

زهرا داورپناه؛ سید بهنام علوی مقدم؛ بهار   اله دانه


شناسایی مؤلفه های هویت ملّی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد

دوره 10، شماره 4، دی 1390، صفحه 33-56

مهدی لقمان نیا؛ احمد خامسان؛ محسن آیتی؛ مجتبی خلیفه