کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
بررسی رابطة معلم‌ارشدی با خودکارآمدی معلمان تازه‌کار

دوره 19، شماره 4، دی 1399، صفحه 113-136

10.22034/jei.2020.121551

مریم استادرحیمی؛ حمیدرضا آراسته؛ بیژن عبدالهی


مقایسة دانش آموزان با خوشه های مختلف عاطفة تحصیلی از لحاظ فرسودگی تحصیلی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 7-24

جواد مصرآبادی؛ ژیلا کاردان حلوایی


فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 133-145

معصومه قائد رحمتی؛ لیلا بختیاری؛ ولی الله فرزاد


نقش خودکارآمدی، ارزشِ تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علیّ

دوره 11، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-28

مسعود غلامعلی لواسانی؛ الهه حجازی؛ هیمن خضری آذر