کلیدواژه‌ها = کنجکاوی
ویژگی های روان سنجی مقیاس کنجکاوی و اکتشاف: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

دوره 15، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 151-164

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ علی اکبر ظفری زاده؛ فاطمه بهرامی؛ عباس مرزبان؛ آرش جلوداری؛ زیبا قاسمی


طراحی فضای مهد کودک بر اساس رابطه بین صفات خلاقیت و ایده های معمارانه

دوره 8، شماره 4، دی 1388، صفحه 39-59

عبدالحمید نقره کار؛ فرهنگ مظفر؛ بهرام صالح؛ مینو شفایی