کلیدواژه‌ها = برنامۀ درسی
مطالعۀ تطبیقی برنامه‏ های درسی هدایت شغلی به‏ منظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزش‏ وپرورش ایران

دوره 20، شماره 4، دی 1400، صفحه 209-244

10.22034/jei.2021.232810.1503

بهروز رحیمی؛ رضوان حکیم زاده؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ محمد خادمی کله لو


فضای بومی سازی شده در کتب درسی آموزش زبان های خارجی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-70

زهرا داورپناه؛ سید بهنام علوی مقدم؛ بهار   اله دانه


بررسی میزان رعایت اصول علمی قصدشده مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی

دوره 14، شماره 3، مهر 1394، صفحه 22-36

مجید بحرینی بروجنی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار؛ کبری سپهری بروجنی؛ فاطمه مقدسی بروجنی


ارائۀ راهکارهای مناسب برای ورود آموزش شیمی سبز به برنامۀ درسی شیمی دورة متوسطه

دوره 12، شماره 4، دی 1392، صفحه 71-92

لیلا حبیبی بودلالو؛ مریم صباغان؛ سیدمحمدرضا امام جمعه


هرمنوتیک فلسفی و برنامۀ درسی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 113-136

سعید صفایی موحّد؛ هدیه محبت


شناسایی مؤلفه های هویت ملّی در برنامه های درسی بر اساس روش داده بنیاد

دوره 10، شماره 4، دی 1390، صفحه 33-56

مهدی لقمان نیا؛ احمد خامسان؛ محسن آیتی؛ مجتبی خلیفه


اشاعه و کاربست نتایج ارزشیابی برنامه درسی

دوره 8، شماره 4، دی 1388، صفحه 154-187

محرم آقازاده؛ افسانه سنه


امکان سنجی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در برنامه درسی دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 7-28

سید منصور مرعشی؛ حجت الله رحیمی نسب؛ مهدی لسانی


بررسی آموزش روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی در ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1386، صفحه 109-140

حسین لطف آبادی؛ وحیده نوروزی؛ نرگس حسینی


جایگاه فرهنگ های قومی در تربیت شهروند

دوره 5، شماره 3، مهر 1385، صفحه 133-162

مصطفی عسکریان