کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تحلیل روابط چندگانه میان مهار تهای تدریس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درسهای محاسباتی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 31-52

10.22034/jei.2019.92882

سید احمد مدنی؛ داوود پورسینا؛ محمد امینی؛ اکرم یوسفی نژاد


فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

دوره 16، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 133-145

معصومه قائد رحمتی؛ لیلا بختیاری؛ ولی الله فرزاد


تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، دی 1394، صفحه 150-172

علیرضا عصاره؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ سعید اسدپور


راهبردهای خودمدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 13، شماره 4، دی 1393، صفحه 30-44

الهه حجازی؛ شیما امینی پور


تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

دوره 11، شماره 4، دی 1391، صفحه 83-98

محمدرضا کرامتی؛ ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ اکبر هدایتی


ارتباط میان تصویر بدن، میزان سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

دوره 10، شماره 2، تیر 1390، صفحه 51-66

فریبرز صدیقی ارفعی؛ محمدرضا تمنائی فر؛ اعظم منصوری نیک


بررسی رابطۀ حافظۀکاری با عملکرد خواندن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسریک زبانه و دوزبانه

دوره 9، شماره 3، مهر 1389، صفحه 89-124

ابوطالب سعادتی شامیر؛ علیرضا کیامنش؛ پروین کدیور؛ منصورعلی حمیدی


نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تیر 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


اثربخشی ارائه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی

دوره 4، شماره 3، مهر 1384، صفحه 11-31

جواد مصرآبادی؛ اسکندر فتحی آذر؛ نگار استوار