کلیدواژه‌ها = مدیران
فراترکیب مهارت‌های کوانتومی مدیران در اجرای یادگیری ترکیبی

دوره 21، شماره 4، دی 1401، صفحه 79-104

10.22034/jei.2022.326689.2245

محمدرضا سرمدی؛ بیتا عبدالحسینی؛ حسن رضا زین آبادی


شناسایی شاخص‌های منش مربیگری مدیران مدارس مقاطع ابتدایی

دوره 21، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-68

10.22034/jei.2022.321352.2214

جواد امجدی حور؛ مهدی مصلح گرمی؛ الهه سلطانی؛ عادل زاهد بابلان


بررسی تأثیر هوش اخلاقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

دوره 16، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 111-136

پروین مظاهری؛ ایرج نیک پی؛ سعید فرح بخش


تأثیرکارکردهای رهبری مدیران بر توانمندسازی معلمان

دوره 14، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 47-60

فریده حمیدی؛ ربابه سعادتی


نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر تهران: آزمون اثر سبک رهبریِ تحولی

دوره 9، شماره 2، تیر 1389، صفحه 89-126

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد


رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیشایندها و پسایندها

دوره 7، شماره 5، دی 1387، صفحه 75-110

حسن رضا زین آبادی؛ محمدرضا بهرنگی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ ولی اله فرزاد