کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تأثیر آموزش کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی بر گرایش به تفکر انتقادی دانش‌آموزان دورة اول متوسطة شهر تبریز

دوره 17، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 21-36

داود محمدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ میرمحمود میرنسب؛ شهرام واحدی


تأثیر روش آموزشی افسانه زدایی علمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 14، شماره 3، مهر 1394، صفحه 7-21

رحیم بدری گرگری؛ عترت الزهرا قناعت پیشه


بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن

دوره 11، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 137-160

بهاره نصیری؛ سید وحید عقیلی


پرورش تفکر انتقادی هدف اساسی تعلیم و تربیت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 93-108

حسن ملکی؛ مجید حبیبی پور