کلیدواژه‌ها = پایایی
بررسی پایایی و روایی مقیاس باور کارآمدی جمعی معلم (CTEBS) در مدارس ابتدایی شهر گناباد

دوره 14، شماره 3، مهر 1394، صفحه 51-68

عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا؛ هوشنگ گراوند


رواسازی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران

دوره 8، شماره 4، دی 1388، صفحه 7-38

پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ جواد کاوسیان؛ فریبرز نیکدل