کلیدواژه‌ها = علوم تجربی
توسعۀ کاربست الگوی جدید مدیریت آموزش در آموزش علوم تجربی

دوره 15، شماره 3، مهر 1395، صفحه 85-108

محمدرضا بهرنگی؛ رحیمعلی نصیری؛ آرش زبرجدی آشتی


تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

دوره 14، شماره 4، دی 1394، صفحه 150-172

علیرضا عصاره؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ سعید اسدپور


تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

دوره 11، شماره 4، دی 1391، صفحه 83-98

محمدرضا کرامتی؛ ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ اکبر هدایتی