کلیدواژه‌ها = آموزش
واکاوی جایگاه و نقش تربیت جنسی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ چارچوب آموزشی

دوره 20، شماره 3، مهر 1400، صفحه 217-238

10.22034/jei.2021.246381.1611

سمانه قدیریان پور؛ عفت عباسی؛ مرجان کیان


طراحی چارچوب رهبری سوادآموزی معلم: یک مطالعه فراترکیب

دوره 20، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 53-82

10.22034/jei.2021.128601

جعفر ترک زاده؛ مهدی کریمی؛ مهدی محمدی؛ راضیه شیخ الاسلامی


شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل پیشرانهای تغییر در حوزة آموزش وپرورش

دوره 18، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 101-126

10.22034/jei.2019.92888

زهره رهسپار؛ کیوان صالحی؛ میترا عزتی؛ محمدمهدی ذولفقاززاده کرمانی


روش های تکمیل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان

دوره 10، شماره 3، مهر 1390، صفحه 151-178

مرتضی سمیعی زفرقندی


بررسی چالش های توسعه مدارس هوشمند در کشور

دوره 7، شماره 4، مهر 1387، صفحه 61-78

جعفر محمودی؛ سروش نالچیگر؛ سید بابک ابراهیمی؛ محمدرضا صادقی مقدم