کلیدواژه‌ها = high school students
پیش بینی کننده های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علّی

دوره 13، شماره 4، دی 1393، صفحه 7-29

فرزانه میکائیلی منیع؛ سعید مهنا؛ علی عیسی زادگان


تمایز دانش آموزان منضبط و غیرمنضبط براساس ذهن خوانی و هوش هیجانی

دوره 12، شماره 3، مهر 1392، صفحه 95-109

سامان رحمانی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار


بررسی میزان نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

دوره 10، شماره 4، دی 1390، صفحه 131-148

مریم دیبا واجاری؛ سیمین حسینیان؛ یحیی قائدی


نگرش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان تیران و کرون نسبت به آموزش درس هندسه به شیوۀ فن هیلی

دوره 10، شماره 3، مهر 1390، صفحه 75-100

محمدجواد لیاقتدار؛ حمیدرضا عریضی؛ نرجس امینی؛ سعیده صدرارحامی