کلیدواژه‌ها = سنتزپژوهی
طراحی الگوی برنامۀ درسی توسعۀ رهبری مدیران متوسطه براساس رویکرد حل مسئله

دوره 22، شماره 2، تیر 1402، صفحه 155-190

10.22034/jei.2023.377293.2524

یوسف گلی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ سعید صفایی موحد؛ کامبیز پوشنه